O nás

Profil spoločnosti IRES M + R s.r.o.
Vznik stavebnej spoločnosti IRES M + R s.r.o. sa datuje od roku 1991 z bývalej stavebnej firmy najskôr ako fyzická osoba, od roku 1995 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, čím vznikla stabilná a moderná stavebná spoločnosť, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojej pôsobnosti sa vypracovala na takú úroveň, že je schopná zabezpečiť veľké investičné celky akéhokoľvek druhu ako ich generálny dodávateľ opierajúc sa pritom o vlastnú kapitálovú silu. Hlavný predmet výrobného programu spoločnosti IRES M + R s.r.o. predstavujú najmä tieto druhy stavebnej činnosti : Vysoký štandard poskytovaných služieb si udržiava spoločnosť použitím najmodernejších výrobných technológií a zabezpečovaním vysokej kvality poskytovaných služieb. Podnikateľská činnosť sa riadi princípmi ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci i princípom etiky podnikania. Dosiahnuté výsledky, stabilita, rastový potenciál zaraďuje spoločnosť IRES M + R s.r.o. medzi významné stavebné spoločnosti v Slovenskej republike. Spoločnosť je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie výstavby. Programovo uplatňuje systém riadenia stavebnej zákazky a disponuje na všetkých stupňoch riadenia výstavby vysoko kvalifikovaným managmentom, ktorý ovláda najmodernejšie postupy a technológie a najmodernejšie požiadavky stavebného trhu. Od roku 2001 spoločnosť IRES M + R s.r.o. úspešne zaviedla a aplikuje systém kvality vo výrobe a zavádzaní do prevádzky a pri obsluhe v oblasti vykonávania pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb a je držiteľom Certifikátu kvality podľa normy STN EN ISO 9002/ EN ISO 9002 1994 a od roku 2003 kedy došlo k recertifikácií je spoločnosť držiteľom normy STN EN ISO 9001/ EN ISO 9001:2000 Od roku 2007 spoločnosť úspešne zaviedla a začala aplikovať systém environmentálneho manažérstva v oblasti vykonávania pozemných, inžinierskych a priemyselných stavieb a v roku 2008 sa stala užívateľom Certifikátu podľa normy STN EN ISO 14001 : 2016/ ISO 14001 : 2004. Od roku 2013 spoločnosť úspešne zaviedla a začala aplikovať systém manažérstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti vykonávania bytových, občianskych inžinierskych, priemyselných stavieb a developerskej časnosti a v roku 2014 sa stala užívateľom Certifikátu podľa normy STN EN OHSAS 18001:2009. Dodržiavanie podmienok stanovených normami týchto systémov je nevyhnutnou podmienkou úspechu a konkurencieschopnosti v podmienkach súčasného podnikateľského trhu a je garanciou pokračovania nastúpeného trendu spoločnosti a jeho príslušnosti k moderným stavebným spoločnostiam európskeho formátu, čo je zároveň zárukou pre investorov, že spoločnosť IRES M + R s.r.o. zvládne i  najnáročnejšie projekty na požadovanej úrovni. Záujem o dosiahnutie čo najširšej komplexnosti vykonávaných prác a služieb má spoločnosť IRES M + R s.r.o. viacero overených a spoľahlivých partnerov zameraných na špecializované činnosti.